دارو پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins

2017-05-22T20:25:00+04:30

اطلاعات دارو پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف توجه: پيش از مطالعه [...]