کاسپوفونژین Caspofungin

2017-04-25T12:13:11+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Caspofungin گروه دارویی: Antifungals داروهای ضد قارچ     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور MERCK SHARP & DOHME                موارد مصرف ضد قارچ (مهار کننده سنتز گلوکان). درمان آسپرژیلوس مهاجم در بیماران مقاوم و یا در بیماران با عدم تحمل به [...]