کلودرونات سدیم Clodronic Acid

2017-04-28T14:10:32+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Clodronic Acid گروه دارویی: Bone Modulating Drugs داروهای استخوان ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف کلودرونات یک بیس فسفونات با خصوصیات عمومی دیگر بیس فسفونات ها می باشد اما به نظر می رسد تأثیری کمتر بر مینرالیزاسیون استخوان ها [...]