کلوفارابین Clofarabine

2017-04-26T10:35:16+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Clofarabine گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف موارد مصرف: - لوکمی لنفوسیتیک حاد (ALL): در بیماران ۲۱-۱ سال که حداقل به دو درمان دیگر پاسخ نداده و یا بیماری راجعه داشته اند استفاده می شود. [...]