دیازپام Diazepam

2017-04-27T11:22:58+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Diazepam گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور DESITIN داروسازی خوارزمی داروسازی عبیدی داروسازی کاسپین تامین داروسازی بهوزان داروسازی سبحان دارو داروسازی لقمان داروسازی کیمیدارو          موارد مصرف اين دارو در [...]