دارو توکسوئید دیفتری و کزاز- دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT

2017-05-22T20:33:42+04:30

اطلاعات دارو توکسوئید دیفتری و کزاز- دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو توکسوئید دیفتری و کزاز- دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو [...]