دارو توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td

2017-05-22T21:00:25+04:30

اطلاعات دارو توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور [...]