افاویرنز Efavirenz

2017-04-27T13:17:50+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Efavirenz گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور MERCK SHARP & DOHME داروسازی باختر بیوشیمی              موارد مصرف آنتی ویروس ( مهارکننده غیر نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس). درمان عفونت HIV-1 همراه با یک مهارکننده پروتئاز یا [...]