برچسب: Gallivac IB88

Gallivac IB88

واکسن زنده و لیوفیلیزه علیه برونشیت عفونی واریانت CR88121در جوجه‌ها   ترکیب:این واکسن محتوی ویروس زنده و لیوفیلیز شده واریانتCR88121 ...