دارو کرونیک گنادوتروفین Human Chorionic Gonadotrophin

2017-05-11T18:50:50+04:30

اطلاعات دارو کرونیک گنادوتروفین Human Chorionic Gonadotrophin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو کرونیک گنادوتروفین Human Chorionic Gonadotrophin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور FERRING IBSA LG LIFE SCIENCES دارو پخش - کارخانه     [...]