هایفاما یا خون در جلوی محفظه چشم در سگ

2015-12-12T09:10:55+04:30

هایفما ، وجود خون در جلوی محفظه ی چشم می باشد که به دلایل مختلفی رخ می دهد.