آشنایی با نژاد سگ کوواز Kuvasz

2017-01-02T15:20:47+04:30

کووزا سگی است نترس و شجاع. در صحنه های نمایش جمجمه، زیباترین بخش بدن این سگ می باشد. ماهیچه در تناسب کامل حیوان قرار دارد. پیشانی دارای زاویه کاملاً مشخص است و شیب دار نمی باشد. بینی سیاه رنگ و دارای سوراخ های بزرگ است. لبها سیاه رنگ، گوشها ضخیم و به سمت عقب خوابیده [...]