دارو نفازولين Naphazoline

2017-05-11T19:32:45+04:30

اطلاعات دارو نفازولين  Naphazoline در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو نفازولين Naphazoline گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی تولید دارو [...]