برچسب: Nobilis Reo 1133

Nobilis Reo 1133

ترکیب و توضیح: واکسن زنده لیوفیلیزه علیه رئو ویروسها که هر دوز آن حاوی  103.1TCID50 رئو ویروس کاملاً تخفیف حدت یافته ...