تکنیک های ملوکولی pcr چیست

2017-01-25T17:24:57+04:30

    pcRچیست؟ Polymerase Chain Reaction ü تکنیکی آزمایشگاهی برای تکثیر اختصاصی توالی های اسید نوکلئیک ü کری مولیس ۱۹۸۷ ü انقلاب علوم بیولوژی مولکولی اصول ü تک رشته ای شدن و اتصال مجدد مراحل ü تک رشته ای شدن ü اتصال ü تکثیر استاندارد مواد در واکنش های PCR: ۱-Thermostable DNA Polymerase Enzyme ; ( [...]

تکنیک های ملوکولی pcr چیست2017-01-25T17:24:57+04:30

هر آنچه درباره Pcr میخواهید بدانید

2017-01-14T17:20:48+04:30

    " واکنش زنجیره ی پلیمراز " اين تکنِِيک در اواسط دهه ی ۱۹۸۰ بوسيله ی کری موليس معرفی شد . به دليل کاربردها و مزيت های بسيار زياد آن به سرعت در زيست شناسی مولکولی گسترش پيدا کرد . امروزه اين روش تقريباً در تمامی آزمايشگاهها ی زيست مولکولی جزو کارهای متداول می باشد [...]

هر آنچه درباره Pcr میخواهید بدانید2017-01-14T17:20:48+04:30
Go to Top