عارضه ژنتيكي حیوانات

2017-01-28T16:22:01+04:30

پ اين نقص اولين بار در آفريقاي جنوبي در گله هاي تحت پوشش تلقيح مصنوعي مشاهده گرديد. DUMPs از عبارت Deficiency Uridine Monophosphate synthase مشتق شده است. اين حالت يك نقص ژنتيكي در گاوهاي هلشتاين است و اختلالي است كه در آنزيم يورودين منو فسفات سنتتاز رخ مي دهد. اين آنزيم در همه سلول هاي [...]

عارضه ژنتيكي حیوانات2017-01-28T16:22:01+04:30

تکنیک های ملوکولی pcr چیست

2017-01-25T17:24:57+04:30

    pcRچیست؟ Polymerase Chain Reaction ü تکنیکی آزمایشگاهی برای تکثیر اختصاصی توالی های اسید نوکلئیک ü کری مولیس ۱۹۸۷ ü انقلاب علوم بیولوژی مولکولی اصول ü تک رشته ای شدن و اتصال مجدد مراحل ü تک رشته ای شدن ü اتصال ü تکثیر استاندارد مواد در واکنش های PCR: ۱-Thermostable DNA Polymerase Enzyme ; ( [...]

تکنیک های ملوکولی pcr چیست2017-01-25T17:24:57+04:30

هر آنچه درباره Pcr میخواهید بدانید

2017-01-14T17:20:48+04:30

    " واکنش زنجیره ی پلیمراز " اين تکنِِيک در اواسط دهه ی ۱۹۸۰ بوسيله ی کری موليس معرفی شد . به دليل کاربردها و مزيت های بسيار زياد آن به سرعت در زيست شناسی مولکولی گسترش پيدا کرد . امروزه اين روش تقريباً در تمامی آزمايشگاهها ی زيست مولکولی جزو کارهای متداول می باشد [...]

هر آنچه درباره Pcr میخواهید بدانید2017-01-14T17:20:48+04:30
Go to Top