پروکاربازین Procarbazine

2017-04-26T11:51:19+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Procarbazine گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور SIGMA TAU                موارد مصرف پروکاربازین در درمان بیماری هوچکین و لنفوم های غیر هوچکینی و تومورهای مغزی و کارسینوم های با منشاءنایژه ای، ملانوم بدخیم، میلوم مولتیپل [...]