ریسپیریدون Risperidone

2017-04-27T12:01:36+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Risperidone گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی روز دارو داروسازی عبیدی داروسازی امین داروسازی پور سینا داروسازی سبحان دارو            موارد مصرف اين دارو [...]