سندرم مرگ ناگهانی در طیور

2017-01-06T17:55:04+04:30

آسیب شناسی در سندرم مرگ ناگهانی در طیور موضوع امروز این مقاله می باشد. سوال اساسی این مقاله این است که پیش از بروز سندرم مرگ ناگهانی در طیور، چه حوادث و اتفاقاتی در بافت های حیاتی پرنده روی میدهد که پرنده را به سمت SDS یا سندرم مرگ ناگهانی در طیور هدایت می کند. [...]