سرتاکونازول موضعی Sertaconazole-Topical

2017-04-25T12:37:37+04:30

 نام علمی دارو (ژنریک): Sertaconazole-Topical گروه دارویی: Antifungals داروهای ضد قارچ     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور FERRER داروسازی تولید دارو داروسازی رها داروسازی سبحان دارو          موارد مصرف ضد قارچ موضعی (مشتق ایمیدازول). درمان تینا پدیس بین انگشتان ناشی از تریکوفیتون روبروم (Trichophyton rubrum)، تریکوفیتون منتاگروفیت (Trichophyton [...]