راه های تعیین شدت تنش حرارتی در گاو

2017-08-25T11:06:51+04:30

عواملی که در تعیین توانایی حیوانات در دفع حرارت از بدن می باشند دما و رطوبت است بنابراین در تعیین شدت تنش حرارتی باید دو عامل دما و رطوبت را در نظر گرفته و از شاخصی به نام شاخص دما-رطوبت (THI) استفاده می‌شود. دو عامل دما و رطوبت در محیط مهمترین عوامل در تعیین توانایی [...]