برچسب: Trichoben

Trichoben

  تعریف:  واکسن کشته شامل سویه های Tricho phyton verrucosum Tricho phyton mentagrophytes این واکسن اسپورهای زنده درماتوفیت را در ...