Trichoben

2016-10-06T14:23:09+04:30

  تعریف:  واکسن کشته شامل سویه های Tricho phyton verrucosum Tricho phyton mentagrophytes این واکسن اسپورهای زنده درماتوفیت را در محیط پخش نکرده و آلودگی ایجاد نمی‌کند.  در نتیجه این واکسن مناسب ترین روش برای ریشه کن کردن آلودگی های ناشی از قارچ های فوق می باشد و برای محیط زیست هیچگونه خطری نداشته و [...]