پلن های عضویت

عضویت صاحبان حیوان خانگی
ثبت نام رایگان
باز شدن بخش های بسته شده صاحبان حیوانات
عضویت دامپزشکان
ثبت نام رایگان
دسترسی به بخش های مخصوص به دامپزشکان  
دامپزشکان ویژه
۱۹ هزار تومان
دسترسی کامل به کتابخانه دامپزشکی  دسترسی کامل به ویدیوهای دامپزشکی  ارسال اخرین مقالات به ایمیل شما