ناشنوایی در گربه

چفدر ناشنوایی در گربه ها رایج است؟ایا گربه های با رنگ خاص بیشتر از سابر رنگهای گربه نا شنوا هستند؟

گربه ها می تونن با بالا رفتن سن یا بطور مادر زایی ناشنوا باشند( ناشنوایی ارثی)گربه با ژن ناشنوایی می تونه با شنوایی عادی متولد بشه ولی در طی زمان ترکیب و ساختمان داخلی در گوش دچار مشکل و انحطاط می شود.

ژن ناشنوایی نزذیک ژن گربه های سفید رنگ و ژن گربه های چشم آبی می باشد.اگر گربه ژن سفید رنگ بودن را داشته باشد احتمال اینکه ژن ناشنوایی را نیز دارا باشد است

با اینحال برای اینکه گربه بطور مادرزایی ناشنوا به دنیا بیاد بیشتر از ژن سفید رنگ بودن را نیاز دارد.بنابراین متوجه می شویم همه گربه های سفید ناشنوا نیستن ولی بیشتر گربه های ناشنوا سفید هستند.

گربه های سفید ممکن است چشم زرد یا آبی داشته باشند گاهی نیز ممکن است که هر چشم یک رنگ داشته باشد یک چشم آبی و چشم دیگر عسلی.

گربه سفید با هرگونه ترکیبی از این رنگها ممکن است ناشنوا باشد.(ناشنوایی بیشتر در گربه های چشم آبی مشاهده شده است).
آشنایی با ناشنوایی گربه ها
یعضی گربه ها با ژن ناشنوایی ممکن است یطور کامل ناشنوا نیاشند.گاهی تنها یک گوش ناشنوا و گوش دیگر شنوایی نرمال دارد.

گربه ای که یک چشک زرد و یک چشم آبی دارد ممکن است در سمتی که رنگ چشم زرد است شنوایی سالم داشته باشد اما در گوشی مه رنگ چشم آبی است ناشنوا باشد.

گربه های ناشنوا مادرزا نباید بارور شوند.به دنیا آوردن . باروری گربه های ناشنوا بطور عمده و زیادی احتمال ناشنوا بودن لچه گربه ها را افزایش می دهد.

خلاصه:اکثر گربه های سفید حتی با چشمان آبی ناشنوا نیستند و بسیاری دارای شنوایی نرمال یا حداقل شنوایی در یک گوش هستند.

در کل گربه سفید با چشمان آبی احتمال ناشنوایی بیشتری دارد تا گربه های رنگهای دیگر