اطلاعات اولیه
این روش فوق العاده ساده بوده و با استفاده از تغییرات حرارت می توان چندین فرآیند را به دنبال همدیگر انجام داد. با این تکنیک می توان به عنوان یک روش قدرتمند تشخیص بالینی (Diagnostic) برای وجود موتاسیون ها در ژنوم انسpcrانی ، یا برای وارد کردن جهش های ویژه به داخل ژن همسان شده ، استفاده کرد.

PCR بطور دستی و با قرار دادن پر زحمت و انتقال لوله های آزمایش بین حمام های آب دارای دمای لازم ، بوجود آمد. امروزه دستگاههایی بطور تجارتی تهیه می شوند که در آنها جایگاههای لوله ای با بلوک فلزی حرارت پذیر تعبیه شده است و قابل برنامه ریزی برای تغییر سریع بین دماهای لازم است.n چرخه PCR ، DNA مورد نظر را 2n بار تکثیر می کند.
تاریخچه
در گذشته معمولا از روش های شیمیایی برای تولید قطعات نوکلئوتیدی استفاده می کردند، اما این روش ها پر زحمت بوده و نیاز به مدت زمان طولانی داشتند از سال 1980 به بعد عمدتا از روش PCR در آزمایشگاههای زیست شناسی مولکولی استفاده می شود.
مراحل PCR
مرحله دناتوراسیون DNA: در مرحله اول برای مدت کوتاهی (30s) قطعات DNA را در درجه حرارت 94 درجه سانتیگراد حرارت می دهند تا دو زنجیره DNA از هم باز نشود.
مرحله پرایمر و مرحله اتصال دو قطعه نوکلئوتیدی: این قطعات معمولا از 25- 18 باز آلی تشکیل می شوند و می توانند به قطعات مکمل خود که بر روی ژن مورد نظر قرار می گیرند، اتصال یابند. قطعه ای که در آن PCR به تعداد زیاد ساخته می شود. ما بین دو پرایمر ساخته می شود. مرحله اتصال پرایمرها کوتاه بوده و حدودا 30s در دمای 65 – 30 درجه سانتیگراد صورت می گیرد.

pcrsteps
    مرحله پلیمریزاسیون یا مرحله سنتز: در این مرحله با دخالت آنزیم DNA پلیمراز بر روی رشته DNA الگو. سنتز DNA با استفاده از نوکلئوتید تری فسفات هایی که در محلول وجود دارند، صورت می گیرد و برای سنتز DNA همیشه یک رشته DNA به صورت الگو و یک قطعه پلی نوکلئوتیدی به عنوان پرایمر مورد نیاز است.
ادامه PCR بعد از چرخه اول
بعد از این 3 مرحله ، چرخه اول تمام می شود، چرخه های بعدی تکرار چرخه اول است. بدین صورت به دنبال چرخه های متعدد PCR قطعه DNA مورد نظر بطور تصاعدی افزایش می یابد. یعنی از 20 چرخه ، ژن مورد نظر دارای بیش از 250 هزار خواهد بود. بنابراین روش PCR روش کارا در ازدیاد یک قطعه از DNA است.
   کاربردهای مهم PCR
تهیه نسخه های متعدد از یک ژن مورد نظر: گاهی برای مطالعات بیولوژی مولکولی لازم است که یک ژن با نسخه های نسبتا زیاد در دسترس باشد. بدین منظور می توان با استفاده از روش PCR ژن مورد نظر را در مقایسه با بقیه ژن ها تکثیر نمود.
بررسی حضور یا عدم حضور یک ژن: با استفاده از این روش می توان تشخیص داد که آیا یک ژن در یک سلول حضور دارد یا نه؟ گاهی نیز از این مطالعات برای بررسی وجود ژنهای مختلف باکتری ها یا ویروس ها در بدن افراد استفاده می کنند.
تشخیص بیماری های قبل از تولد: با استفاده از PCR و بکار گرفتن پرایمرهای مربوط به یک ژن بیمار و پرایمرهای مربوط به ژن سالم آلل آن می توان از تولد کودکان دارای بیماری های ژنتیکی جلوگیری کرد. برای این کار بعد از لقاح تخمک در آزمایشگاه ، بعد از رسیدن تخمک به حالت 10 سلولی ، یک سلول را جدا کرده و با استفاده از پرایمرها از ژن مورد نظر PCR صورت می گیرد، اگر بعد از PCR منحصرا ژن سالم تکثیر پیدا کرد، این مفهوم هموزیگوت بودن سلول های جنینی و سالم بودن آنهاست.pcr
تعیین جنسیت جنین: معمولا چند تخمک با چند اسپرم در آزمایشگاه لقاح می یابند و سپس اجازه تکثیر به سلول تخم داده و با رسیدن تخم به مرحله ده سلولی ، یکی از سلول ها را جدا کرده و بوسیله پرایمرهای ویژه مربوط به کروموزوم y مورد PCR قرار می گیرد. کروموزوم y منحصرا در سلول های نر دیده می شود. اگر قطعه تولید نشده در PCR بوسیله الکتروفورز و بطور دقیق تر توسط ساترن بلوتینگ تشخیص داده شد، جنین از نوع پسر و در غیر این صورت دارای کروموزوم های xx خواهد بود.
تشخیص بیماریها
کشت میکروبها که جهت تشخیص بیماریهای عفونی در اکثر آزمایشگاهها بکار می رود. زمان بر بوده و ثانیا باعث افزایش تعداد میکروب های بیماریزا و غیر بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی می گردد. امروزه در برخی آزمایشگاهها روش PCR جایگزین روش های کشت شده است. یعنی قطعه ای از ژن مربوط به میکروب بیماریزا مورد شناسایی قرار گرفته و پرایمرهای مربوط تولید می شوند، با استفاده از این پرایمرها می توان تشخیص داد که آیا ویروس ایدز در داخل بدن وجود دارد یا نه؟

مشکل PCR و راه حل آن
اشکال PCR ، آلودگی نمونه های مورد بررسی توسط قطعات DNA خارجی است. اگر قبلا در داخل دستگاهی PCR یک نمونه انجام گرفته باشد. و ذره کوچکی از آن در داخل دستگاه باقی بماند. در PCR نمونه بعدی مشکل ایجاد خواهد کرد. برای رفع مشکل امروزه از ظروف یکبار مصرف استفاده می شود. کلیه ظروف قبل از استفاده اتوکلاو می شوند تا سلول ها و مولکولهای موجود در آنها ، حتی الامکان غیر فعال می شوند.

یکی از روش های پیشنهادی انجام PCR داخلی یا Nestied PCR است. از این روش با استفاده از دو پرایمر قطعه ای از DNA را تکثیر می دهند و سپس قطعه ای دیگر در داخل DNA های تکثیر شده PCR می شود. بدین صورت احتمال آلودگی کاهش می یابد.

منبع:+