در صورت مشاهده بیماری در پرنده یا پرندگان خود به شما توصیه می كنیم كه هر چه سریعتر آن را نزد دامپزشك متخصص یا ماهر در زمینه پرندگان زینتی ببرید.برای انجام این منظور بهتر است پرنده را عینأ در قفسی كه در آن زندگی می كرده است به كلینیك حمل نمایید و تا پایان معاینه از نظافت كف قفس خودداری به عمل آورید زیرا یكی از نشانه هایی كه تشخیص را آسان می كند نوع،مقدار.كیفیت مواد دفعی است و همچنین بقایای مواد غذایی مورد استفاده پرنده نیز خود گویای وضعیت اشتهای پرنده است.جهت جلوگیری از استرس ناشی از حمل ونقل با قفس و بروز آسیب های وارده به پرنده توصیه می شود كه روی قفس را با یك پارچه سفید نه چندان ضخیم بطور موقت بپوشانیم ،این عمل در حفظ نسبی دمای محوطه قفس نیز تا حدی موثر خواهد بود . در صورت عدم امكانات حمل با قفس توصیه می شود از جعبه مقوای دارای منفذ استفاده نمایید. حتما یک حوله تمیز برای پرنده خود به همراه داشته باشید.

هنگام مراجعه به كلینیك توصیه می شود دارنده پرنده یا كسی كه نگهداری پرنده را به عهده دارد حضور داشته باشد تا پرسش های طرح شده از سوی دامپزشك به دقت پاسخ داده شود و تشخیص بیماری به آسانی بیشتری انجام شود.چنانچه دارندگان پرنده اطلاعات زیر را از قبل جمع آوری نموده وآن را در اختیار دامپزشك قراردهند ،

گام مهمی در تشخیص و درمان صحیح وبه موقع برداشته شده است:
1- تاریخ و زمان دقیق شروع بیماری

2- وضعیت اشتها قبل ودر حین بیماری

3- وضعیت وكیفیت دفع فضولات

4- میزان دفع آب قبل و درحین بیماری

5- وضع و حالت تنفس پرنده

6- هرگونه تغییراتی كه احتمالأ در قفس محل نگهداری و یا درجه حرارت محیط و همچنین نوع غذای پرنده صورت گرقته است