این کتاب در زمینه فیزیولوژی باروری در بیش از 140 دانشگاه در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. این نمونه کامل و گرافیک کامل رنگی را که به طور خاص به دانش آموزان هدف می گیرد، فراهم می کند.

هدف نهایی راههای بارداری و شیردهی – نسخه 3 این است که مردم را قادر سازد تا اصول فیزیولوژی باروری را درک کنند. این رشته یک تصویر بصری است و نیاز به تصویر ساختارهای تشریحی و فرآیندهای فیزیولوژیکی دارد. تصویربرداری بصری خوب باعث می شود یادگیری آسان تر، زمان کمتری داشته باشد و دانش طولانی تر حفظ شود. ما هر تلاش را برای ساختن این کتاب سرمایه گذاری خوبی در درک بصری انجام داده ایم.

به عنوان دانشجو، وقتی به سخنرانی گوش می دهید، مطالب را بخوانید و مطالعه کنید، امیدواریم که این کتاب به شما کمک کند تصاویری از مفاهیم را در ذهن خود بکشید. در این زمینه، نظر “اگر شما نمیتوانید یک عکس از آن را بسازید، احتمالا آن را درک نمی کنید” ساخته شده توسط لری لی. لی (BS، MS، Engineering) باید به عنوان یک مکتب آموزشی در جستجوی شما درک شود ، صرف نظر از موضوع.

نسخه سوم راه های بارداری و زایمان یک گسترش نیست. این نسخه تقریبا همان اندازه نسخه دوم تجدید نظر باقی مانده است. این همچنان نشان دهنده ی فلسفه ی ماست که کتاب های درسی علوم باید بدون مفاهیم غیر ضروری مفاهیم اساسی را بیاموزند، جریان منطقی اطلاعات را ایجاد کرده و از تبدیل شدن به «تخریب اطلاعات» که به طور یکسان دانش آموزان و مدرسان را سرکوب می کند.

    نمایش های بسیار بصری
    
مفاهیم به وضوح ارائه شده است
    
مرتبط و سرگرم کننده

This reproductive physiology textbook is used in over 140 universities around the world. It provides detailed specimen and full color graphics targeted specifically to students.

The ultimate goal of Pathways to Pregnancy and Parturition – 3rd Edition is to enable people to understand the principles of reproductive physiology. This discipline is a visual one and requires image of anatomical structures and physiologic processes. Good visual imaging makes learning easier, less time consuming and the knowledge is retained longer. We have made every effort to make this book a good investment in visual understanding.

As students, when you listen to lectures, read and study the content, we hope that this book will help you draw pictures of the concepts in your minds. In this context, the comment “if you can’t draw a picture of it, you probably don’t understand it” made by Larry M. Lee (B.S., M.S., Engineering) should serve as an educational mantra in your pursuit of understanding, regardless of the subject matter.

Third Edition of Pathways to Pregnancy and Parturition is not an expanded one. It remains approximately the same length as 2nd Revised Edition. It continues to reflect our philosophy that science textbooks should focus on the essential concepts without unessential detail, build a logical flow of inforn1ation and refrain from becoming ” information dumps” that overwhelm students and instructors alike.

Highly visual presentations[ihc-hide-content ihc_mb_type=”block” ihc_mb_who=”1″ ihc_mb_template=”1″ ]
Concepts clearly presented
Relevant and fun[/ihc-hide-content]

 

 

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ]دانلود کتاب[/ihc-hide-content]

فایل خوب