کتاب Body MDCT in Small Animals: Basic Principles, Technology, and Clinical Applications

نویسنده : Giovanna Bertolini

Body MDCT in Small Animals: Basic Principles, Technology, and Clinical Applications

Body MDCT in Small Animals: Basic Principles, Technology, and Clinical Applications

این کتاب یک مرجع کامل و دقیق در حال حاضر در زمینه کاربرد بالینی MDCT در دام کوچک است. کتاب به شکلی طراحی شده است که به عنوان مرجع برای تمام کاربران MDCT، مانند رادیولوژیست دامپزشکی، تکنسین های تصویربرداری، انکولوژی، جراحان و پزشکان غیر رادیولوژیست مورد استفاده باشد.

فصل های جداگانه در مورد موضوعات جدید مهم بالینی شامل برنامه های کاربردی در غدد درون ریز، انکولوژی، تروما، CT و قلب و عروق، و همچنین در بخش های مربوط به آسیب شناسی ارگان خاص و ویژگی های CT  می پردازد.

این کتاب همچنین دامنه های اصلی CT مانند قفسه سینه و تصویربرداری تروما را شامل می شود،. آناتومی، علائم بالینی، آسیب شناسی، و CT علائم یکپارچه برای ارائه خواننده با مبنای تفسیر یافته های MDCT است. بسیاری از اسکن های چند بعدی و 3D که نشان دهنده یافته های CT معمولی از شرایط مختلف هستند، به عنوان مرجع بالینی برای خواننده مورد استفاده است.

وضعیت هنر برنامه های کاربردی MDCT در آزمایشات دامپزشکی و نحوه خواندن مناسب برای رادیولوژیست های دامپزشکی، پزشکان، انکولوژی، جراحان و تکنسین های تصویربرداری

همچنین مواردی را  که استفاده از تکنولوژی جدید که دقت تشخیصی را بهبود می بخشد و برنامه های کاربردی جدیدی را ایجاد می کند که با استفاده از فن آوری های قبلی CT امکان پذیر نیست توضیح می دهد.

شامل بسیاری از تصاویر 2D multiplanar و 3D است

This book is an up-to-date, technically detailed yet easy-to-read reference book on current clinical applications of MDCT in small animals. It has been designed to serve as the reference book for all MDCT-users, such as veterinary radiologists, imaging technicians, oncologists, surgeons, and non-radiologist clinicians. Individual chapters on novel clinically important topics include applications in endocrinology, oncology, trauma, and cardiovascular CT, as well as sections on organ-specific pathologies and their CT characteristics. The book will also cover main domains of CT, such as thorax and the trauma imaging. Anatomy, clinical aspects, pathology, and CT signs are integrated to provide the reader with the basis for interpretation of MDCT findings. Many excellent 2D multiplanar and 3D figures illustrating typical CT findings of various conditions will serve as a clinical reference for the reader.

State of the art of MDCT applications in veterinary practice Suitable reading for veterinary radiologists, clinicians, oncologists, surgeons, and imaging technicians

Explains use of a new technology which improves diagnostic accuracy and makes new applications possible that were not feasible using previous CT technologies

Contains many 2D multiplanar and 3D illustrations

 

 

نوع فایل PDF
رمز عبور: dampezeshkan.com
 
 
 
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ][download id=”16641″][/ihc-hide-content]