کمبود روی در گوساله های هلشتاین بیشتر اتفاق می افتد. این گوساله ها در بدو تولد طبیعی هستند ولی در سن 4-8 هفتگی علائم کمبود روی را نشان می دهند.

این گوساله ها دچار پارکراتوز(PARACRATOSIS) هستند که در اطراف دهان -چشم زیر فک -روی گردن و پاهای حیوان دیده می شود .

پاتوژنز بیماری:

روی یکی از ترکیبات آنزیم کربنیک است این آنزیم در RBC و سلول های پارنیتال معده وجود دارد . بنابراین روی در انتقال اکسیژن توسط RBC و همچنین در ترشح اسید توسط سلول های پاریتال معده نقش دارد .

روی در شاخی شدن پوست و ترمیم زخم ها و رفتار های جنسی نقش دارد .اختلال در کراتینه شدن پوست باعث بروز PARACRATOSIS می شود.

کمبود روی به علت اختلال در سنتز پروتئین باعث موریختگی و اختلال در رشد موها و ضایعاتی در ناحیه  CORONARY BAND (تاج سم) می شود .

کمبود روی باعث کمبود اشتها و کاهش رشد در حیوان جوان و کاهش وزن در حیوان با لغ می گردد .

علائم بالینی :

مو ریختگی و پاراکراتوز در 40% سطح بدن دیده می شود . این ضایعات بیشتر در اطراف پوزه-گوش-گردن-زیر فک-دم- پشت پاها و ناحیه FLANK دیده می شود .

علاوه بر پاراکراتوز و موریختگی- تکه های سبوس مانند روی پوست دیده می شود .به علت ضایعات ناحیه CORONARY BAND ممکن است دست و پا دچار تورم شود.

درمان:

با درمان بیماری 1-3 هفته بعد حیوان بهبود می یابد .

برای در مان از اکسید روی یا سولفات روی به میزان /day gr 0/5 تا 1 خوراکی تا چند هفته استفاده می شود البته در فرم توارثی در مان وجود ندارد.