بيماريهاي انگلي داراي اثرات سوء بسياري مانند کاهش وزن، لاغري، عدم رشد، کاهش توليد و عدم بهره وري کافي در اسب مي شوند.

انگلهاي اسب به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي شوند، انگلهاي داخلي شامل سه دسته کرمها، مگسها و انگلهاي خوني هستند. کرمها به انواع نواري، لوله اي (مانند استرونژيلوس ها، آسکاريس ها و اکسيور) و پهن تقسيم مي شوند. مهمترين مگسها لارو گاستروفيل و مگس هابرونما مي باشند. از رايجترين انگلهاي خوني هم مي توانيم به تک ياخته هاي عامل بابزيوز، پيروپلاسموز ياد کنيم.

انگلهاي خارجي هم شامل کنه ها، جربها، مگسها، ساسها و شپشها هستند.

عوارض انگلها عبارتند از:

– عوارض مکانيکي: مثل فشار ناشي از انسداد آنها در روده ها (دل درد انگلي)

– تهاجم و تخريب سلولهاي بدن: مثل انگل بابزيوز که گلوبولهاي قرمز را تخريب مي کند

– ايجاد واکنشهاي التهابي در مقابل انگل: مثل نيش کنه ها و جرب ها که ايجاد آماس مي کند

– رقابت براي مواد غذايي با ميزبان: مثل کرم آسکاريس در کره اسب

– ايجاد کم خوني در اثر مکيدن خون و خونريزي

– انتقال برخي از بيماريهاي ديگر: مثل کنه ها که باعث انتقال بابزيوز مي شوند

روشهاي مبارزه با انگلهاي خارجي:

– استفاده از سمپاشي در اصطبلها و محيط نگهداري

– رعايت اصول بهداشت و تخليه کردن کود با فواصل زماني کوتاه

– شعله دادن بستر اصطبلها و آهک پاشي بستر و محل تخليه کود

روشهاي مبارزه و پيشگيري انگلهاي داخلي:

– مصرف داروهاي ضد انگل که بايستي به صورت منظم هر دو ماه يکبار مصرف شوند و سعي کنيم در هر دو تا سه مرتبه مصرف دارو، نوع آن را تغيير دهيم تا ايجاد مقاومت انگلي نکند. هر اسبي که جديد وارد مي شود بايد از داروي ضد انگل مصرف کند و پس از اطمينان از عدم آلودگي با بقيه اسبها همراه شود. در کره اسبها مادرانشان بايد داروي ضد انگل خورده باشند و خودشان بايد بعد از 2 ماهگي دارو مصرف کنند. از مهمترين داروهاي ضد انگل مي توانيم به آيورمکتين، فبانتل، لواميزول، آلبندازول و … نام ببريم

– رعايت بهداشت بستر

– اگر در مرتع اسبها مي چرند بايد به صورت آيش چرا، از مرتع استفاده کرد

– اسب را باساير حيوانات در يک مرتع نيندازيم

– در صورت امکان پهن اسبها را بلافاصله از مرتع خارج کنيم

– زير و رو کردن بستر خاک مرتع در ماههاي گرم سال

– آزمايش مدفوع اسبها براي شمارش تخم انگلها (در هر گرم مدفوع نبايد بيشتر از 100 تخم انگل وجود داشته باشد)

– آزمايش خون که معمولا” در موقعي که اسب دچار بيماري انگلي باشد تعداد ائوزينوفيل خون زياد مي شود

– برخي داروهاي انگلي پس از مصرف بايد دو هفته بعد هم تکرار شوند تا لاروها را نيز از بين ببرند