این عارضه مهمولاً 2 تا 4 هفته پس از زایمان و اغلب در زایماﻧﻬای 6 3 و بصورت انفرادی دیده می شود.

در زمان وقوع بیماری معمولاً هیپوفسفاتمی بروز می نماید و بنظر می آید کاهش فسفات در جیر ه وجود دارد ودفع زیاد فسفات از طریق شیر، به کاهش فسفر خون کمک آرده و حیوان را مستعد به بروز بیماری میکند.

تغذیه زیاد و طولانی با کلم ، شلغم و همچنین تغذیه طولانی مدت با تفاله چعندر ، دام را مستعد به بروز بیماری میکند. گیاهان خانواده خاجیان ) کلم و شلغم (، ماده ای بنام سیستثین سولفوکساید دارند که در شکمبه تحت تاثیر میکروارگانیسمها به دی متیل سولفوکساید تبدیل می شود. این ماده قدرت جمع کنندگی هموگلوبین در میکند که (Hinz Body) را دارد و تولید اجرام هینز RBC گلبول را مستعد پاره شدن میکند.

علائم بالینی:

هموگلوبینوریا، کاهش اشتها و تولید شیر، یبوست ،افزایش تعداد ،pale دهیدراتاسیون، مخلاطات ضربان قلب و تغییر رنگ شیر به زرد یا قرمز از جمله علائم این بیماری محسوب می شوند .در اواخر بیماری دام دچار زردی نیزمیشود. در ﻧﻬایت دام زمین گیر شده و نواخی انتهایی بدن سرد میشود. معمولاً همراه با این بیماری، کتوز هم وجود دارد و چند ساعت پس از زمینگیری، دام تلف میشود.

درمان:

اولین اقدام موثر، تزریق خون بمیزان 5 لیتر برای گاو 450 کیلوئی است که این مقدار خون، دام را تا 48 ساعت حمایت میکند. پس از اینکار باید به دام فسفر تجویز کرد . و آهن B همچنین تجویز داروهای خونساز مثل ویتامین 12می تواند بسیار آمک آننده باشد. اگر به احتمال کتوز نیز وجود داشته باشد، آن را نیز باید درمان نمود.