محلول استریل تزریقی ایمیدوکارب دی پروپیونات
تركيب:
هر ميلي ليتر حاوي 120 ميلي گرم ماده ايميدوكارب دي پروپيونات مي باشد.
مكانيسم اثر:
ايميدوكارب شاخه اي از كارباناليد مي باشد و در متابوليسم انگل مانع از رسيدن اينوزيتول به انگل گرديده و در نهايت باعث مرگ آنها مي گردد. هم چنين سبب ايجاد حالت واكوئولي و تغيير شكل ساختار سيتوپلاسمي سلول مي شود.‌
ايميدوكارب به روش زير جلدي به خوبي جذب مي شود. غلظت پلاسماي بالاي آن زود گذر است و دارو در سرتاسر بدن سريعاً پخش مي شود. سرعت متابوليسم دارو كند است بنابراين دارو در تمامي بافت هاي بدن مدت زيادي باقي مي ماند بخش اعظم ايميدوكارب بدون هيچ گونه تغييري دفع مي شود و عمده ترين راه دفع از طريق ادرار است هرچند كه مقدار كمي نيز از طريق مدفوع دفع مي شود.
موارد مصرف:
ايميدوكارب عليه عفونت هاي ناشي از بابزيوز در گوسفند، گاو، اسب و سگ، آناپلاسموز در گاو و همچنين ارليشيوز در سگ موثر مي باشد.‌
مقدار و نحوه مصرف:‌
در بيماري بابزيوز براي پيشگيري در گاو و گوسفند يك ميلي ليتر به ازاي هر 100 كيلو گرم وزن بدن و در درمان بيماري 2.5 ميلي ليتر به ازاي هر 100 كيلوگرم وزن بدن موثر است ممكن است در موارد شديد بيماري نياز به تكرار دوز 24 ساعت بعد از تزريق اول باشد.‌
براي پيشگيري در اسب و الاغ و قاطر دو ميلي ليتر به ازاي هر 100 كيلوگرم وزن بدن دام و در سگ نيز نيم ميلي ليتر براي هر ده كيلوگرم وزن دام مورد نياز است. در بيماري آناپلاسموز در گاو 2.5 ميلي ليتر به ازاي هر 100 كيلوگرم وزن بدن موثر است.‌
عفونت حاصله به وسيله بابزيا كابالي معمولاً به وسيله تزريق ايميدوكارب كاملاً از بين مي رود اما در عفونت حاصله از بابزيا اكويي درمان 60% موفقيت آميز است و در چنين مواردي بهتر است شش هفته بعد از تزريق اول درمان تكرار شود و در چنين حالتي دوزهاي درمان به شرح ذيل مي باشد:‌
الف- در اسب براي درمان بابزيا كابالي دو دوز دو ميلي ليتري براي هر 100 كيلوگرم وزن دام به فاصله 24 ساعت و در درمان بابزيا اكويي چهار دوز چهار ميلي ليتري براي هر 100 كيلوگرم وزن دام به فاصله هر 72 ساعت موثر است.‌
ب- در الاغ و قاطر براي درمان بابزيا دو دوز دو ميلي ليتري به فاصله هر 24 ساعت موثر است.‌
و در ارليشيوز سگ ها نيز0.5 ميلي ليتر به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن موثر است و بايد دو تزريق به فاصله 14 روز انجام شود.‌
دارو به صورت زير جلدي و يا عضلاني تزريق شود. روش عضلاني براي گاو، گوسفند و اسب توصيه شده است و ترجيح داده مي شود كه در عضلات ناحيه گردن تزريق شود. براي مصرف در سگ زير جلد و در پشت گردن و در قسمت هايي كه پوست نازك تري دارد تزريق توصيه مي شود.‌
شرايط نگهداري:
در دماي بين 25-2 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.
از انجماد دارو جلوگيري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف: ‌
گوشت: 28 روز پس از آخرين تزريق‌
شير: در گاو 3 روز بعد از آخرين تزريق و در گوسفند بعد از تزريق دارو تا خاتمه دوره شيرواري نبايد از شير آن ها براي مصرف انسان استفاده كرد. ‌
موارد احتياط:
ايميدوكارب نبايد در وريد تزريق شود.‌
بعد از تزريق ايميدوكارب ممكن است حيوانات عوارض داروهاي كولينرژيك از قبيل تنگي نفس، افزايش ترشح غدد بزاقي، كاهش ضربان قلب و غيره از خود نشان دهند كه اين عوارض زود گذر مي باشد اما در سگ ها بايد حيوان تا 15 دقيقه تحت مراقبت قرار گرفته و اگر چنين علايمي تكرار گرديد با سولفات آتروپين درمان شوند.  ‌
بسته بندي:
در ويال هاي 20 ميلي ليتري ‌