ضد التهاب و انتی بیوتیک وسیع الطیف

 

دسته دارويي:ضدالتهاب و آنتي بيوتيک وسيع الطيف

شکل دارويي: سوسپانسيون تزريقي

ترکيب:

Procaine Benzylpenicillin………………………………………………………200,000 I.U

 

Dihydrostreptomycin (sulphate)………………….…………………………200 mg

 

Dexamethasone (21-sodium phosphate)…………………………………500 mcg

 

Excipient, s.q.f……………………………………………………………………….1 ml

مکانيسم عمل:

Exabiopen يک ترکيب آنتي بيوتيک و ضدالتهاب وسيع الطيف شامل پروکائين بنزيل پني سيلين، دي هيدرواسترپتومايسين و دگزامتازون مي باشد.

پروکائين بنزيل پني سيلين که به عنوان پروکائين پني سيلين نيز شناخته مي شود ترکيبي از بنزيل پني سيلين و عامل بيهوشي موضعي به نام پروکائين است و پس از تزريق داخل عضلاني به آرامي جذب و به بنزيل پني سيلين هيدروليز مي شود.

اين ترکيب به گروه آنتي بيوتيک های β-lactamتعلق دارد. اين دسته از آنتي بيوتيک ها با مهار تشکيل ارتباطات متقاطع  پپتيدوگلايکوني موجود در ديواره سلولي باکتري ها تاثير خود را اعمال مي کنند. در واقع بخش β-lactamبه آنزيم ترانس پپتيداز باکتري که مولکول های پپتيدوگلايکون را به يکديگر متصل مي کند، باند شده و اين عمل در نهايت موجب ضعيف شدن ديواره سلولي باکتري هنگام تقسيم شده و منجر به از بين رفتن آن مي گردد.

دي هيدرواسترپتومايسين آنتي بيوتيکي متعلق به دسته آمينوگلايکوزيدها است. اين آنتي بيوتيک باکتريوسيدال بوده  و عليه باکتري های گرم منفي و برخي گرم مثبت ها فعال بوده اما تاثيری بر استرپتوکوک ها ندارد.

همچنين آمينوگلايکوزيدها با دسته آنتي بيوتيک های β-lactamاثر سينرژيستي دارند و مهارکننده سنتز باکتری هستند. اين آنتي بيوتيک ها به پروتئين S21تحت واحد 30Sريبوزوم باکتريايي متصل شده و در اتصال formyl-methionyl-tRNAبه تحت واحد 30Sجلوگيری مي کند. اين عمل موجب جلوگيری از سنتز پروتئين شده و به مرگ سلول های باکتری منجر مي شود.

دگزامتازون يک کورتيکواستروئيد سنتزي است که قابليت ضدالتهابي آن تقريبا 20 تا 30 بار بيشتر از هورمون هيدروکورتيزون طبيعي است. کورتيکواستروئيدهايي مانند دگزامتازون در متابوليسم طبيعي پروتئين ها، کربوهيدرات و چربي و ايفای نقش در کنترل التهاب اهميت زيادی دارند.

موارد مصرف:

درمان جرم های حساس به اين ترکيب که موجب ايجاد عفونت های باکتريايي مي شوند، عفونت های ترکيبي و/يا عفونت های ثانويه ويروسي از قبيل: سپتي سمي خونريزي دهنده، کلي باسيلوز، کوريزا، آنفولانزا، پنوموني، برونکوپنوموني، ورم پستان، سالمونلوز، لپتوسپيروز، قانقاريا، تتاني و …

زمان پرهيز:

گوشت: 30 روز

شير: 3 روز

مقدار و روش مصرف:

به طور کلي 1 ميلي ليتر برای هر 10 کيلوگرم وزن بدن برای هر 24 ساعت.

تا زمان از بين رفتن تمام علايم استفاده شود.

شرايط نگه داری: در جاي خشک و خنک و دور از نور نگه داری شود.

بسته بندی:

اين محصول در ويال های 10 و 100 ميلي ليتری ارائه مي شود.