محلول استریل تزریقی اکسی توسین
تركيب:‌‌ ‌
هر ميلي ليتر دارو حاوي 10 واحد بين المللي اكسي توسين سنتتيك مي باشد.‌
مكانيسم اثر:‌‌ ‌
اكسي توسين با فعال نمودن آنزيم گوانيل سيكلاز حركت يون هاي سديم را از سلولي به سلول ديگر افزايش داده و سبب يك موج دپولاريزاسيون عصبي در عضلات صاف رحم شده كه در نهايت موجب انقباضات ميومتر رحم مي گردد. اكسي توسين از نظر فيزيولوژيك اثر مهمي در فحلي، حركت اسپرم و تخم بارور شده داشته و سبب كمك به زايمان در اكثر گونه هاي حيواني مي گردد. اكسي توسين همچنين سبب انقباض سلول هاي ميواپي تليال پستان (سلول هاي سبدي) شده و با انقباض آلوئول ها سبب خروج شير مي گردد.‌
موارد مصرف:‌
– كمك و تسهيل در زايمان هاي طبيعي (در صورت باز بودن سرويكس)‌
– كمك به خروج جفت (در صورت شل بودن اتصالات آن)‌
– كمك به جمع شدن رحم بعد از زايمان در اغلب دام ها
– سخت زايي (در دوزهاي متوسط و تحت نظارت مستقيم دامپزشك)‌
– خروج شير و اورام  پستان اگالاكتيا پس از زايش‌
– پيومتريت و متريت، خون ريزي، ضعف رحم و كاهش فعاليت آن‌
مقدار و نحوه مصرف:‌
تزريق دارو از راه زيرجلدي و داخل عضلاني بوده و تزريق داخل وريدي بايد به آهستگي و هماهنگ با نياز و پاسخ حيوان  انجام گيرد.‌
جهت كمك به خروج شير: ‌
گربه: 10-1 واحد بين المللي
سگ: 10-2 واحد بين المللي
گوسفند: 20-5 واحد بين المللي
گاو: 20-10 واحد بين المللي
اسب: 20-10 واحد بين المللي‌
جهت مامايي و كمك به زايمان:‌
گربه: 10-5 واحد بين المللي
سگ: 25-5 واحد بين المللي
گوسفند: 50-30 واحد بين المللي
گاو: 150-75 واحد بين المللي
اسب: 150-75 واحد بين المللي‌
شرايط نگهداري:
در دماي بين 8-2 درجه سلسيوس و دور از نور و در محل خشك نگهداري شود.‌
موارد منع مصرف:‌
از اكسي توسين در هنگامي كه سرويكس رحم جهت زايمان باز نشده باشد نبايد استفاده نمود زيرا ممكن است سبب پارگي ديواره رحم گردد.‌
موارد احتياط:
از به كار بردن اكسي توسين در دام هاي آبستن بايد اجتناب نمود.‌
بسته بندي:
در ويال هاي 10 ميلي ليتري