محلول استریل تزریقی ویتامین آ. د3. ئی
تركيب:
‌هر ميلي ليتر‌ ‌از محلول حاوي‌
ويتامين      A           د50000000 واحد بين المللي
ويتامين     D3          د10000000 واحد بين المللي
ويتامين      E          د 20 گرم
مكانيسم اثر:
ويتامين هاي گروه E, D3, A ويتامين هاي محلول در چربي مي باشند. ويتامين‌A ، نقش موثري در محافظت از بافت هاي پوششي و مخاطي اندام هاي بدن دارد و از نفوذ عوامل بيماري زا به اين اندام ها جلوگيري مي كند.‌
ويتامين ‌D3 با افزايش جذب كلسيم و فسفر از نرمي استخوان جلوگيري مي كند.‌
ويتامين‌ E  با جلوگيري از اكسيداسيون اسيدهاي چرب غيراشباع در تنظيم اكسيداسيون سلولي نقش دارد.‌
موارد مصرف:
محلول تزريقي‌AD3E  براي پيشگيري و درمان بيماري هاي ناشي از كمبود ويتامين هاي E, D3, A در گاو، گوسفند، بز، اسب، سگ و گربه به كار برده مي شود.‌
مقدار و نحوه مصرف:
محلول تزريقي‌AD3E  را مي توان به طريق عضلاني و يا زيرجلدي مصرف كرد.
ميزان مصرف در حيوانات مختلف به شرح زير مي باشد:‌
گاو و اسب: 20-15 ميلي ليتر‌
گوساله و كره اسب: 10 ميلي ليتر
گوسفند و بز: 5 ميلي ليتر
سگ و گربه: 5-2 ميلي ليتر
شرايط نگهداري:
در دماي پايين تر از 15 درجه سانتي گراد نگهداري شود.
از يخ زدگي محافظت شود.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف: ندارد‌.
بسته بندي:
ويال 50 ميلي ليتري‌