تركيب:
هر ليتر از محلول حاوي:‌
گلوكز                          550000 ميلي گرم
بتائين                           40000  ميلي گرم‌
فسفر                          12000  ميلي گرم‌
سديم                          39000  ميلي گرم‌
پتاسيم                        14000  ميلي گرم‌
موارد مصرف:‌
در طيور شامل مرغ مادر، گوشتي و تخمگذار جهت بهبود فاكتورهاي پرورش (كاهش ضريب تبديل غذايي، افزايش رشد، افزايش توليد و…) استفاده مي شود.‌
– جايگزين مناسب براي ساير منابع انرژي موجود در جيره‌
– تحريك كننده اشتها
– در هنگام استرس هاي گرمايي، واكسيناسيون و حمل ونقل ‌
– بدنبال درمان هاي آنتي بيوتيكي و دوره نقاهت بيماري ها
– تركيب مناسب جهت تامين بتائين‌
مقدارو نحوه مصرف:
1‌ ليتر در1000 تا 2000 ليتر آب آشاميدني
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، بين 10 تا 25 درجه سلسيوس، دور از تابش مستقيم نور و در ظروف دربسته نگهداري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف: ندارد
بسته بندي:
ظروف يك ليتري پلي اتيلني‌