محلول استریل تزریقی انروفلوكساسين 5%
تركيب:
هر ميلي ليتر دارو حاوي 50 ميلي گرم انروفلوكساسين مي باشد.‌
مكانيسم اثر:
انروفلوكساسين دارويي از نسل سوم فلوروكينولون ها مي باشد كه اساس عملكرد آن مهار آنزيم DNA Gyrase در هسته سلول باكتري مي باشد وDNA  را به قطعات كوچك و غير فعال تبديل مي نمايد و با جلوگيري و ممانعت از همانندسازي DNA  اثرات باكتريسيدي خود را اعمال مي‌نمايد.‌
انروفلوكساسين 5% داراي طيف وسيعي بوده و عليه باكتري‌هاي گرم منفي نظير اشرشياكلي، كلبسيلا، سالمونلا، پروتئوس، كمپيلوباكتر، بردوتلا، پاستورلا، هموفيلوس، اكتينوباسيلوس، بروسلا، سودوموناس ائروژينوزا و باكتري‌هاي گرم مثبت نظير استافيلوكوك، استرپتوكوك، كورينه باكتريوم، كلستريديوم، ليستريا منوسايتوژنز، آركانوباكتريوم پيوژنز، اريزيپلوتريكس روزيوپاتيه و مايكوپلاسما و كلاميديا موثر مي‌باشد.
ميزان حداقل غلظت موثر اين دارو در برابر اين اجرام پايين است، كه نتيجه اين ويژگي و فارماكوكينتيك خاص مربوط به دارو، منجر مي‌شود كه سطح موثري از غلظت دارو به سرعت ايجاد شود.‌
پس از تزريق ميزان 2.5 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن گوساله حداكثر بعد از يك ساعت غلظت انروفلوكساسين0.9 ميلي‌گرم در هر ميلي‌ليتر سرم خواهد بود ولي همزمان غلظت آن در بافت‌هايي از قبيل ريه، قلب، كبد، كليه و سيستم لنفاوي 3-2 برابر غلظت دارو درCSF  است.‌
دارو هم از طريق كليوي و هم از راه غيركليوي دفع مي‌شود. بين 50-15 درصد دارو به صورت تغيير نيافته از طريق ادرار (هم از طريق ترشح توبولي و هم از طريق فيلتراسيون گلومرولي) دفع مي‌گردد باقيمانده دارو از طريق مدفوع دفع مي‌شود. نيمه عمر دارو 3 ساعت است.‌
موارد مصرف:‌
گاو، گوسفند، بز و خرگوش: در پيشگيري و درمان عفونت‌هاي ثانويه مايكوپلاسمايي و باكتريايي دستگاه تنفس (مايكوپلاسما، پاستورلا، هموفيلوس، استافيلوكوك) و گوارش (اشرشياكلي، سالمونلا) كاربرد دارد. همچنين در درمان برونكوپنوموني انزئوتيك گوساله‌ها نتايج بسيار خوبي ديده شده است.‌
سگ و گربه: عفونت‌هاي باكتريايي تنفسي، گوارشي، ادراري- تناسلي، پوستي و التهاب گوش خارجي ناشي از اشرشياكلي، سالمونلا، پاستورلا، هموفيلوس، استافيلوكوك و استرپتوكوك كاربرد دارد.‌
مقدار و نحوه مصرف:
تجويز دارو بصورت زير جلدي و در مورد گوسفند و بز بصورت داخل عضلاني مي‌باشد.‌
گاو، گوسفند، بز و خرگوش: 1 ميلي ليتر به ازاي هر 20 كيلوگرم وزن بدن به مدت 5-3 روز (در درمان عفونت‌هاي پيچيده ميزان دارو تا 2 برابر افزايش مي‌يابد).‌
سگ و گربه: 1 ميلي ليتر به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن به مدت 5 روز (در درمان عفونت‌هاي پيچيده مي‌تواند تا 10 روز افزايش ‌يابد).‌
در گربه‌هاي زير 8 ماه، سگ‌هاي زير 1 سال، سگ‌هاي نژاد بزرگ با دوره رشد طولاني زير 18 ماه توصيه نمي‌شود.‌
شرايط نگهد اري:
در دماي بين 25-15 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف: ‌
گوشت: 7 روز پس از آخرين تزريق ‌
شير : 4 روز پس از آخرين تزريق
موارد منع مصرف:
در سگ‌هاي آبستن و شيروار و سگ‌هايي با اختلالات سيستم اعصاب مركزي منع مصرف دارو وجود دارد.‌
در اسب ها و دام‌هايي با اختلالات غضروفي و مفصلي نبايد بكار رود.‌
بسته بندي:
ويال هاي 50 ميلي ليتري ‌