محلول خوراکی  انروفلوكساسين 10%
تركيب:
هرليتراز محلول حاوي100 گرم انروفلوكساسين است.
مكانيسم اثر:
انرو فلوكساسين آنتي بيوتيك وسيع الطيفي است كه اثر خود را با مهار آنزيمDNA gyrase  و در نتيجه از بين بردن باكتري اعمال مي كند. سرعت جذب خوراكي اين دارو نسبتاً بالاست و به سرعت در بافت هاي مختلف بدن انتشار مي يابد.
موارد مصرف:
انروفلوكساسين براي درمان بيماري هاي عفوني منفرد و يا مخلوط ناشي از باكتري هاي گرم مثبت و منفي هوازي و مايكوپلاسماها در مرغ و بوقلمون نظيرCRD ، كلي سپتي سمي، وباي مرغ ها، كوريزاي عفوني، سالمونلوز و ساير عفونت هاي ناشي از باكتري هاي حساس به اين دارو استفاده مي گردد.
مقدار و نحوه مصرف:
به ميزان 0.5 ليتر به ازاء هر 1000 ليتر آب آشاميدني طيور به مدت 5 – 3 روز بنا به توصيه دامپزشك. در مورد سالمونلوز يا پاستورلوز دوره درماني 10- 5 روز بايد اعمال شود.
شرايط نگهداري:در جاي خشك، بين 10 تا 25 درجه سلسيوس، دور از تابش مستقيم نور و در ظروف دربسته نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف: در مرغ 9 روز و در بوقلمون 11 روز قبل از كشتارمصرف دارو بايد قطع گردد.
تداخل دارويي: مانند ساير فلوروكينولون ها با كاتيون ها و فلورفنيكل تداخل دارد.
موارد احتياط: دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
بسته بندي:ظروف پلي اتيلني يك و دو ليتري.