از نظر شيميايي Alimetمحلولي است حاوي 88 درصد2-هيدروكسي 4-متيل تيوبوتانوئيك اسيد(HMD) . اليمت تركيب پيش ساز متيونين بوده و به صورت مكمل غذايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از نظر تامين ميزان سنتز پروتئين در بافتهاي بدن و همچنين رشد جوجه‌ها و گوساله‌ها تفاوت معني‌داري ميان اليمت و متيونين پودر مشاهده نمي‌شود. در كارخانه محلول اليمت به صورت سيستم كاملاً بسته و به طور يكنواخت با خوراك مخلوط مي‌شود .با توجه به بسته بودن اين سيستم در مقايسه با متيونين پودر، كاربرد اليمت ضايعات و پرت كمتري دارد. مايع بودن اليمت سبب مي‌شود در هنگام پلت نمودن خوراك دام و طيور انرژي كمتري مصرف گردد و همچنين از بروز گرد و غبار و آلودگي محيطي در هواي كارخانه و يا سالن تهيه خوراك جلوگيري ‌شود. شايان ذكر است نصب تجهيزات مخلوط‌كن اليمت رايگان مي‌باشد. اليمت بهترين منبع متيونين در شرايط استرس حرارتي است. استفاده از اليمت در دوره استرس حرارتي باعث مصرف بهتر غذا مي‌شود كه نهايتاً منجر به رشد بهتر، و ضريب تبديل غذايي بهتر و مرگ و مير كمتر مي‌شود. مطالعات نشان داده است كه پرندگاني كه در دوره استرس حرارتي اليمت دريافت كرده بودند مرگ و مير كمتر ، وزن گيري بهتر و ضريب تبديل غذايي بهتري را از خود نشان داده‌اند زيرا جذب اليمت تحت تاثير استرس حرارتي واقع نمي‌شود. اليمت در گاوهاي شيري به عنوان منبع متيونين عبوري از شكمبه قابل استفاده بوده به طوري كه حداقل ميزان متيونين عبوري پس از مصرف آن حدود 40% مي‌باشد. همچنين ميزان سنتز پروتئين ميكروبي را بهبود مي‌بخشد و ميزان دفع نيتروژن را كاهش مي‌دهد. مصرف اليمت مي‌تواند بطور معني‌داري سبب افزايش توليد شير نيز در گاوها شود.

 
مقايسه اليمت (HMB) با متيونين پودر

 

 

اليمت

متيونين جامد

– قسمت اعظم آن از دئودنوم مي‌شود

– قسمت اعظم آن از ايلئوم جذب مي‌شود.

– عمدتاً جذب به روش انتقال غير‌فعال بدون مصرف انرژي صورت مي‌گيرد.

– عمدتاً جذب به روش انتقال فعال همراه ‌بامصرف انرژي صورت مي‌گيرد.

– سرعت تبديل L-Alimet،DبهL-methionineدر كبد سريعتر است.

– سرعت تبديلD-methionineبه L-methionine در كبد كندتر است.

– بطور يكنواخت در خوراك مخلوط شده و بدليل مايع بودن گرد و غبار توليد نمي‌نمايد.

– به صورت پودر با خوراك مخلوط شده و احتمال بروز گرد و غبار بيشتر مي‌باشد.

– حمل و نگهداري با صرفه تري است.

– حمل و نگهداري آن به واسطه نياز به كيسه هاي يك بار مصرف و انبار در كارخانه گرانتر تمام مي شود .