تركيب: نسل جديدي از سفالوسپورين‌ها و آنتي‌بيوتيكي نسبتاً وسيع‌الطيف با قابليت جذب سريع مي‌باشد.

موارد مصرف:

در درمان نكروباسيلوزهاي بين انگشتي و ورم پستان و پنوموني در گاو و گوساله و گوسفند و كنترل مرگ و مير هاي اوليه جوجه‌ها براثر Ecoli  و سالمونلا در طيور.

نوع دام و ميزان مصرف:

گاو وگوساله:

هر يك گرم از سفتيوفورسديم در 20 ميلي ليتر آب مقطر حل شود. 2-1 سي‌سي از محلول آماده شده به ازاي 50 كيلوگرم وزن بدن به صورت داخل عضلاني تزريق شود

24 ساعت بعد درمان تكرار شده و به مدت 5-3 روز بسته به شدت بيماري ادامه يابد.

جوجه هاي يك روزه:

هر يك گرم سفتيوفور سديم در 1000 سي‌سي آب حل شود 2/0-08/0 ميلي‌گرم به ازاي هر جوجه به صورت زير جلدي در ناحيه گردن تزريق شود.

موارد منع مصرف :ندارد

بسته بندي:ويال‌هاي 1 و 4 گرمي و هر ويال 1 گرمي محتوي 1 گرم سفتيفور سديم مي‌باشد.

شرايط نگهداري:در دماي 8-2 درجه سانتي گراد نگهداري شود.

محلول آماده شده در دماي 8-2 درجه در ظرف 7 روز بايد استفاده گردد.