دسته دارويي: ويتامين+ مواد معدني
تركيب: هر كيلوگرم مكمل ويتامينه حاوي:

ويتامين A         د3.800.000   واحد بين‌المللي

كلسيم د- پنتوتنات                      4704      ميلي‌گرم

ويتامين D3          د800.000   واحد بين‌المللي

ويتامين B6                               د1.182      ميلي‌گرم

ويتامين E                 د16.000  ميلي‌گرم

ويتامين B9                                 د320      ميلي‌گرم

ويتامين K3               د1.000  ميلي گرم

ويتامين B12                               د5.6      ميلي‌گرم

ويتامين B1                 د788   ميلي‌گرم

ويتامين H2                                     د40      ميلي‌گرم

ويتامين B2             د2.400    ميلي‌گرم

كولين كلرايد                            100.000      ميلي‌گرم

نياسين                  9.900    ميلي‌گرم

هر كيلو گرم مكمل مينراله حاوي:

منگنز                         39.680         ميلي‌گرم

يد                                       347      ميلي‌گرم

آهن                          32.000         ميلي‌گرم

سلنيوم                                 80      ميلي‌گرم

روي                          24.024         ميلي‌گرم

كولين كلرايد                   100.000      ميلي‌گرم

مس                           2.400         ميلي‌گرم

موارد مصرف:
به طور مستمر در جيره غذايي روزانه مرغ جهت تامين ويتامينها و مواد معدني مورد نياز استفاده مي‌شود.
مقدار و روش مصرف:
2.5 كيلوگرم از معادل ويتامينه به همراه2.5 كيلوگرم از مكمل مينراله در يك تن خوراك.
شرايط نگهداري: در محل خشك و خنك، دور از نور و دسترس كودكان نگهداري شود.
بسته بندي: 2× 25 كيلوگرم