مكمل مرغ گوشتي
پودر مخلوط با خوراك
دسته دارويي: ويتامين+ مواد معدني
تركيب: هر كيلوگرم مكمل ويتامينه حاوي:

ويتامين A                 د3.600.000      واحد بين‌المللي

كلسيم د- پنتوتنات                 3.920      ميلي‌گرم

ويتامين D3                  د800.000      واحد بين‌المللي

ويتامين B6                               د1.176      ميلي‌گرم

ويتامين E                        د14.400      ميلي گرم

ويتامين B9                                  د400      ميلي‌گرم

ويتامين K3                         د 800      ميلي‌گرم

ويتامين B12                                    د6      ميلي‌گرم

ويتامين B1                        د 710      ميلي‌گرم

ويتامين H2                                    د40      ميلي‌گرم

ويتامين B2                    د 2.640      ميلي‌گرم

كولين كلرايد                            100.000      ميلي‌گرم

نياسين                             11.880      ميلي‌گرم

هر كيلو گرم مكمل مينراله حاوي:

منگنز           39.680         ميلي‌گرم

يد                                       397      ميلي‌گرم

آهن                 20.000         ميلي‌گرم

سلنيوم                                 80      ميلي‌گرم

روي              33.880         ميلي‌گرم

كولين كلرايد               100.000      ميلي‌گرم

مس                    4.000         ميلي‌گرم

موارد مصرف:
به طور مستمر در جيره غذايي روزانه طيور گوشتي جهت تامين ويتامينها و مواد معدني مورد نياز استفاده مي‌شود.
مقدار و روش مصرف:
2.5 كيلوگرم از معادل ويتامينه به همراه 2.5 كيلوگرم از مكمل مينراله در يك تن خوراك.
شرايط نگهداري: در محل خشك و خنك، دور از نور و دسترس كودكان نگهداري شود.
بسته بندي: 2× 25 كيلوگرم