شکل دارویی:پودر محلول در آب
 تركيب‌::هر گرم‌ حاوي‌ 200 ميلي‌گرم‌اريترومايسين‌ تيوسيانات‌ مي‌باشد.
موارد مصرف:‌
اريترومايسين‌ بر روي‌ كوكسي‌هاي‌گرم‌ مثبت‌ (استافيلوكوكوس‌و استرپتوكوكوس‌)،باسيل‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ (باسيلوس‌ آنتراسيس‌،
كورينه‌باكتريوم‌، كلستريديوم‌، ليستريا، اريزي‌ پلوتريكس‌)،برخی از باسيل‌هاي‌ گرم‌ منفي‌ (‌ هموفيلوس‌،پاستورلا و بروسلا)،
اكتينومايست‌، مايكوپلاسما،كلاميديا و ريكتزيا مؤثر مي‌باشد.
اكثر گونه‌هاي‌ خانواده‌ آنتروباكترياسه‌ (پزودوموناس‌،اشريشياكلي‌، نسبت‌ به‌ اريترومايسين‌مقاومند. اريترومايسين
بيشتر بر باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ مؤثراست‌.
به‌طور كلي‌ اين‌ دارو در بيماري‌هاي‌ زير مورد استفاده‌ قرارمي‌گيرد:
ـ درمان‌ عفونت‌هاي‌ فوقاني‌ دستگاه‌ تنفس‌، درمان‌عفونت‌هاي‌ اوليه‌ و ثانويه‌ از قبيل‌ CRD Complex،سينوزيت‌، كوريزاي‌ عفوني‌ و عفونت‌هاي ناشي‌ ازمايكوپلاسما
ـ عفونت‌هاي‌ حاد و سبك‌ نسوج‌ نرم‌ ناشي‌ ازاستافيلوكوك‌ ها
ـ اندوكارديت‌ ميكروبي‌ خفيف‌
ـ عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ ادراري‌ ـ تناسلي‌ مقاوم‌ به‌ پني‌سيلين‌
ـ بعد از واكسيناسيون‌ و بروز استرس‌ به‌ منظور پيشگيري‌ ازعفونت‌هاي‌ دستگاه‌ تنفسي‌ ناشي‌ از PPLO
مقدار و روش مصرف:‌
‌يك‌ گرم‌ از پودراريترومايسين‌ را در يك‌ الي‌ دو ليتر آب‌ يا محتويات‌ يك ساشه‌ را در 454 الي‌ 908ليتر آب‌ حل‌ نموده‌ و به‌ مدت‌3روز در اختيار دام‌ قرار دهيد.
نكات قابل توجه:
 بهتر است آب مصرفي حاوي دارو طي 12 ساعت مصرف گردد و دارو بيش از آن در آب باقي نماند.
زمان‌ پرهيز از مصرف‌::
تخم مرغ : 6 روز
گوشت: 3 روز
شرايط‌ نگهداري‌:::
دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي:‌ ساشه‌ يك‌ پوندي‌