دسته دارويي: ويتامين+ مواد معدني
تركيب: هر كيلوگرم مكمل ويتامينه حاوي:

ويتامين A                د3.520.000      واحد بين‌المللي

كلسيم د- پنتوتنات                 3.136      ميلي‌گرم

ويتامين D3                د1.000.000      واحد بين‌المللي

ويتامين B6                                 د985      ميلي‌گرم

ويتامين E                         د8.800      ميلي گرم

ويتامين B9                                 د192      ميلي‌گرم

ويتامين K3                        د 880      ميلي‌گرم

ويتامين B12                                    د4      ميلي‌گرم

ويتامين B1                       د 591      ميلي‌گرم

ويتامين H2                                     د60      ميلي‌گرم

ويتامين B2                     د1.600      ميلي‌گرم

كولين كلرايد                             80.000      ميلي‌گرم

نياسين                            13.860      ميلي‌گرم

هر كيلو گرم مكمل مينراله حاوي:

منگنز                 29.760         ميلي‌گرم

يد                                       347      ميلي‌گرم

آهن                   30.000         ميلي‌گرم

سلنيوم                                 80      ميلي‌گرم

روي                    25.870         ميلي‌گرم

كولين كلرايد                     80.000      ميلي‌گرم

مس                   2.400         ميلي‌گرم

موارد مصرف:
به طور مستمر در جيره غذايي روزانه طيور تخمگذار جهت تامين ويتامينها و مواد معدني مورد نياز استفاده مي‌شود.
مقدار و روش مصرف:
2.5 كيلوگرم از معادل ويتامينه به همراه 2.5 كيلوگرم از مكمل مينراله در يك تن خوراك.
شرايط نگهداري: در محل خشك و خنك، دور از نور و دسترس كودكان نگهداري شود.
بسته بندي: 2× 25 كيلوگرم