شکل دارویی : پودر محلول در آب
ترکیب : هر گرم‌ پودرائی‌ اس‌ بی تری‌ حاوی‌ 30 ‌گرم‌سولفاكلوزاین‌ مونوهیدرات‌ (ملح‌ سدیم‌) می‌باشد.
موارد مصرف :‌
ائی‌ اس‌ بی‌ تریآنتي بيوتيكي وسيع الطيفي است كه براي درمان كوكسيديوز و بيماري هاي باكترياي مانند پاستورلوز و سالمونلوز ناشي از سالمونلا گاليناروم و پاستورلوز (وباي طيور)‌ ناشي از پاستورلاموتي سيدا موثر است.
ائی‌ ـ اس‌ ـ بی‌ ـ تری‌ را می‌توان‌برای‌ درمان‌ كوكسیدیوز در بره‌، گوساله‌ و خرگوش‌ نیز به‌ كاربرد.
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
 پودر محلول‌ در آب‌ ائی‌ اس‌ بی‌ تری‌ به ‌صورت‌ خوراكی‌ و از طریق‌ آب‌آشامیدنی‌ یا همراه‌ با غذا تجویز می‌شود. 170 ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن براي 3 روز متوالي.
طیور :
1-درمان‌ عادی‌ كوكسیدیوز :
روزانه‌ 100-50 میلی‌گرم‌سولفاكلوزاین‌ برای‌ هر كیلوگرم‌ وزن‌ بدن‌، یا یك‌ ساشه‌100 گرمی‌ در 100 لیتر آب‌ آشامیدنی و به‌ مدت‌ 3 روزمتوالی‌ در اختیار طیور قرار گیرد. در موارد درگیری‌ با ایمریا تنلا و ایمریانكاتریكس‌ مقدار درمانی‌ را به‌ یك‌ ساشه‌100 گرمی‌ در 50 لیتر آب‌ آشامیدنی‌ افزایش‌ دهید.
2-درمان‌ متناوب‌ كوكسیدیوز :
در این‌ حالت‌ یك‌ ساشه‌100 گرمی‌ را در 100 لیتر آب‌ آشامیدنی‌ حل‌ كرده‌ ودر روزهای‌ 1، 3، 5 و چنانچه‌ ضروری‌ باشد روزهای‌ 7و 9 و یا با ترتیب‌ دیگری‌ در روزهای‌ 1، 2 و 5 و درصورت‌ ضرورت‌ روزهای‌ 6 و 9 در اختیار طیور قراردهید. در فارمهایی‌ كه‌ شیوع‌ كوكسیدیوز غالباً مشاهده‌ می‌شود، برنامه‌ خوراندن‌ سولفاكلوزاین‌ به‌ مدت‌2 تا 3 روز پشت‌ سر هم‌ در سومین‌ و پنجمین‌ هفته‌ زندگی‌جوجه‌ها توصیه‌ می‌شود. مقدار داروی‌ داخل‌ دان‌ 20ساشه‌ در یك‌ تن‌ غذا است‌…
گوسفند و بز :
120 میلی‌گرم‌ سولفاكلوزاین‌ برای‌ هركیلوگرم‌ وزن‌ بدن‌ در نظر گرفته شود، یا یك‌ ساشه‌ 100 گرمی‌ را در 1 لیترآب‌ حل‌ نموده‌ و 12 میلی‌لیتر را برای‌ هر 10 كیلوگرم ‌وزن‌ بدن‌ تجویز نمایید.
نكات‌ قابل‌ توجه :‌
از مصرف مقادير بالا و پايين دزتوصيه شده خوداري كنيد.
محلول‌ را بلافاصله‌ قبل‌ از مصرف‌ آماده کرده وپس ازتهیه‌ فورا‌ مورد استفاده‌ قرار دهید.
در طول‌ درمان‌ بجز آب‌ محتوی‌ دارو، آب‌ آشامیدنی‌دیگری‌ در اختیار طیور نباشد مگر آنكه‌ مصرف‌ آب‌آشامیدنی‌ پیش‌ از مقدار پیش‌بینی‌ شده‌ باشد.
ضروری است خوراندن‌ سولفاكلوزاین‌ در مرغ‌های‌ تخمگذار پیش‌ از آغاز تخمگذاری‌ و در مرغ‌های‌ گوشتی‌ در سن‌ 3تا 5 هفتگی‌ انجام‌ شود.
از خوراندن‌ بیش‌از میزان‌ توصیه‌ شده‌ از سولفاكلوزاین‌ در جوجه ها اجتناب‌ شود ودرصورت‌ بروز خون‌ریزی‌ می‌بایست با افزودن‌ ویتامین‌ K به‌جیره‌ طیور نسبت‌ به‌ رفع‌ این‌ مشكل‌ اقدام‌ گردد.
در محل‌ خشك‌ و خنك‌، به‌دور از نور مستقیم‌ آفتاب‌ و رطوبت‌ نگهداری‌ شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
زمان‌ پرهیز از مصرف‌ :
گوشت(نیمچه‌ گوشتی‌   +   بوقلمون) ‌: 14  روز پس‌ از آخرین‌ مصرف‌دارو
تخم‌مرغ :11  روز پس‌ از آخرین‌مصرف‌ دارو
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی : ساشه‌ 100 گرمی