تركيب:
هر ميلي ليتر از دارو حاوي 10 ميلي گرم آيورمكتين مي باشد.
مكانيسم اثر:
آيورمكتين تركيبي است از گروه اورمكتين ها (AVERMECTINS)  كه از فعاليت ميكروارگانيسم استرپتومايسس آورميتيليس به دست مي آيد. اين دارو بر روي مراحل بالغ و نابالغ كرم هاي گرد معده و روده، كرم هاي ريوي، لارو كرم هاي مهاجر، لارومگس هاي مولد مياز، لاروكرم هاي داخل بيني و همچنين بر روي آلودگي هاي ناشي از انگل ها و بند پايان خارجي موثر مي باشد.  ‌
آيورمكتين باعث تحريك آزادسازي گاما آمينوبوتريك اسيد(GABA)  از نرون هاي پيش سيناپسي مي شودGABA . به عنوان يك نروترانسميتر مهاري عمل كرده و موجب بلوكه شدن تحريك پس سيناپسي نرون مجاور در بدن نماتودها و رشته هاي عضلاني بند پايان مي شود.
بدين طريق آيورمكتين از طريق تحريك ترشحGABA  باعث فلجي و مرگ انگل مي شود. كرم هاي كبدي و انگل هايTape Worm  (كرم هاي نواري) ازGABA  به عنوان يك نروترانسميتر استفاده نمي كنند. بنابراين آيورمكتين روي آن ها موثر نيست.‌
آيورمكتين پس از تزريق به سرعت جذب و منتشر مي شود. حداكثر غلظت پلاسمايي آن 4.4 ساعت پس از تزريق مستقيم به داخل شيردان حاصل مي شود. اين دارو بخوبي در بافت هاي بدن توزيع شده ولي بهCSF  نفوذ نمي كند. باقيمانده دارو اكثراً در بافت كبد، چربي هاي بدن و به ميزان كم در عضلات قابل جستجو مي باشد. 98% اين دارو توسط مدفوع و 2% آن از راه ادرار به خارج دفع مي شود.‌
موارد مصرف: آيورمكتين براي درمان و كنترل آلودگي انگلي داخلي و خارجي در گاو و گوسفند به شرح زير مورد استفاده قرار مي گيرد: ‌
گاو:‌
‌- كرم هاي گرد معده و روده: استرتاژيا استرتاژي، استرتاژيا ليراتا، همونكوس پلاسه اي، تريكوسترونژيلوس اكسئي، تريكوسترونژيلوس كولوبريفورميس، كوپرياآنكوفورا، كوپريا پونكتاتا، كوپريا پكتيناتا، ازوفاگوستوموم رادياتوم، نماتوديروس ها، استرونژيلوئيدس پاپيلوزوس، بونوستوموم فلوبوتوموم‌
– كرم هاي ريه: ديكتيوكولوس ويويپاروس‌
– كرم چشم: تلازيا‌
– لاروكرم هاي مهاجر:  هيپودرمابوويس، هيپودرما لينه آتوم‌
‌- لارو مگس هاي مولد مياز: كريزوميابزيانا‌
‌- شپش ها: لينوگناتوس ويتولي، هماتوپينوس اوريسترنوس، دامالينا بوويس،سوليوپتس كاپيلاتوس‌
‌- جرب ها: پسوروپتس اويس، ساركوپتس اسكابيئي، كوريوپتس بوويس‌
‌- كنه ها: اورنيتودوروس ساوينئي، بوئوفيلوس ميكروپلوس، بوئوفيلوس دكوكوراتوس‌
گوسفند:‌
‌- كرم هاي گرد معده و روده: همونكوس كنتورتوس، استرتاژيا سيركومسينكتا، استرتاژيا تريفوركاتا، تريكوسترونژيلوس اكسئي، تريكوسترونژيلوس كولوبريفورميس، تريكوسترونژيلوس ويترينوس، نماتوديروس، كوپريا كورتيسئي، ازوفاگوستوموم كولومبيانوم، ازوفاگستوموم ونولوزوم، شابرتيا اوينا، تريشوريس اويس‌
‌- كرم هاي ريه: ديكتيوكولوس فيلاريا، پروتوسترونژيلوس رفسنس‌
‌- لاروكرم داخل بيني: استروس اويس‌
‌- جرب ها: پسوروپتس اويس، ساركوپتس اسكابيئي‌
اسب:‌
انگل هاي دستگاه گوارش: استرونژيلوس هاي بزرگ (فرم بالغ آن ها مانند استرونژيلوس ولگاريس، استرونژيلوس ادنتاتوس، استرونژيلوس اكوئينوس وتري ادنتوفوروس) استرونژيلوس هاي كوچك، كرم هاي سوزني (اشكال بالغ و لاروهاي مرحله چهارم) آسكاريس ها ( اشكال بالغ)‌
‌- كرم هاي ريه: اشكال بالغ و لاروهاي مرحله چهارم هابرونما دراشيا‌
مقدار و نحوه مصرف: ‌
گاو: يك ميلي ليتر از محلول تزريقي آيورمكتين %1 (10 ميلي گرم آيورمكتين) به ازاي 50 كيلوگرم وزن دام به صورت تزريق زير جلدي در ناحيه جلو يا پشت شانه هاي دام.‌
گوسفند: نيم ميلي ليتر از محلول تزريقي آيورمكتين %1 (5 ميلي گرم آيورمكتين) به ازاي 25 كيلوگرم وزن بدن گوسفند به صورت تزريق زير جلدي درناحيه پشت شانه هاي دام.‌
يك نوبت تزريق آيورمكتين در گوسفند باعث كاهش تعداد زيادي از جرب هاي پسورپتس مي گردد و در بسياري موارد علايم درمانگاهي نيز از بين مي رود، اما براي از بين بردن كامل اين انگل تكرار تزريق به فاصله 7 روز بعد لازم مي باشد.‌
شرايط نگهداري:
در حرارت پايين تر از 25 درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف:
مصرف اين دارو را 30 روز قبل از كشتار دام قطع نماييد.‌
مصرف اين دارو در دام هايي كه شير آن ها مورد مصرف غذايي انسان قرار مي گيرد و دام هايي كه 28 روز به زايمان آن ها باقي مانده است مجاز نمي باشد. شير توليد شده در دام هاي تحت درمان و تا 28 روز پس از آخرين تزريق نبايد به مصرف غذايي انسان برسد.‌
موارد منع مصرف:‌
مصرف اين دارو در كره اسب هاي كمتر از 4 ماه مجاز نمي باشد.‌
مصرف اين دارو در سگ هاي كمتر از 6 هفته توصيه نمي شود.‌
اين دارو براي بعضي نژادهاي سگ مثل نژاد كولي مسموميت زا مي باشد.
موارد احتياط:
بررسي هاي زيست محيطي مويد اين مسئله است كه در اثر تماس آيورمكتين با خاك، دارو به سرعت و براي مدت زمان طولاني به ذرات خاك متصل شده و سپس به مرور زمان غير فعال مي شود. بنابراين ظروف خالي مصرف شده دارو بايستي به روش مناسب از محيط حذف شود، زيرا آيورمكتين موجود در خاك در صورت ورود آب بر روي ماهي و ساير آبزيان تاثيرات منفي خواهد گذاشت.  ‌
از تزريق داخل عضلاني و داخل وريدي اين دارو خودداري نماييد.‌
در برخي موارد موضع تزريق آيورمكتين متورم و دردناك مي شود. اين عارضه موقتي بوده و بدون هيچ گونه مداوا بهبود مي يابد.‌
رعايت شرايط بهداشتي در حين تزريق زيرجلدي به خصوص در محل تزريق بسيار مهم و ضروري مي باشد.‌
با توجه به سير تكاملي انگل هاي مولد هيپودرما كنترل و درمان آلودگي مي بايست در فصول مناسب و متناسب با سير تكامل انگل انجام پذيرد تا از بروز عوارض ناخواسته جلوگيري به عمل آيد.‌
بسته بندي:
ويال هاي 50 و 100 ميلي ليتري‌