دسته دارویی : ویتامین
ترکیب : هرکیلوگرم حاوی:

ویتامین       A

1200000           واحد بین المللی

ویتامین     B12

8          میلی گرم

ویتامین       D3

400000          واحد بین المللی

کلسیم دپنتوتنات

10000                 میلی گرم

ویتامین         E

50000               میلی گرم

نیاسین

35000               میلی گرم

ویتامین       K3

800             میلی گرم

ویتامین        B9

1000             میلی گرم

ویتامین        B1

2500             میلی گرم

ویتامین         C

30000           میلی گرم

ویتامین         B2

4000           میلی گرم

بیوتین

150          میلی گرم

ویتامین   B6

2500          میلی گرم

اینوزیتول

50000          میلی گرم

موارد مصرف :
نیازهای ویتامینی و معدنی ماهیان سرد آبی بخصوص در محیط و استخرهای پرورشی بسیار متنوع بوده، اضفه نمودن مکمل های حاوی ویتامین و مواد معدنی به جیره غذایی ، موجب افزایش سرعت رشد، جلوگیری از بروز بیماریهای ناشی از کمبود ویتامینها و مواد معدنی، کاهش تلفات ،مقاومت در برابر بیماریها و استرس های محیط پرورش شده و از آثار سوء تغذیه ناشی از جیره غذایی نامتعادل جلوگیری خواهد نمود.
مقدار و روش مصرف :
یک کیلوگرم  پریمیکس ویتامینه و یک کیلوگرم پریمیکس مینراله در یک تن خوراک.
شرایط نگهداری : در محل خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  5 کیلوگرم