تركيب:
هر ليتر از محلول ضدعفوني كننده  حاوي مواد زير است:‌
دي دسيل دي متيل آمونيوم كلرايد              18.75 گرم‌
دي اكتيل دي متيل آمونيوم كلرايد              18.75 گرم‌
اكتيل دسيل دي متيل آمونيوم كلرايد           37.5 گرم‌
الكيل دي متيل آمونيوم كلرايد                  50 گرم‌
گلوتارآلدئيد                                           62.5 گرم‌
مكانيسم اثر:
اين محصول يك محلول ضد عفوني كننده وسيع الطيف است كه عليه تمام عوامل بيماري زا مانند ويروس ها، باكتري ها، قارچ ها، جلبك ها و غيره موثر مي باشد. محلول رقيق شده پايداري بسيار خوبي داشته و فاقد اثر خورندگي فلزات مي باشد. اين محصول داراي قابليت استفاده در آب هاي سخت و استفاده در حضور مواد آلي كود مي باشد و سازگاري بسيار خوبي با شوينده هاي كاتيونيك و غير يوني دارد.
سميت اين محصول سه  برابر كمتر از نمك طعام بوده و در طبيعت قابل تجزيه مي باشد. بوي اين محصول مطبوع بوده و به راحتي قابل استفاده مي باشد.‌
موارد مصرف:‌
جهت ضدعفوني مزرعه هاي پرورش حيوانات، بيمارستان ها و درمانگاه هاي دامپزشكي دام هاي بزرگ و كوچك، صنايع بهداشت مواد غذايي.‌
مقدار و نحوه مصرف:‌
روش اسپري كردن:‌
يك ليتر از محلول را در 200 ليتر آب (0.5  درصد) حل نموده و اين مقدار را براي اسپري مساحتي برابر با 600 متر مربع مي توان استفاده نمود.‌
ضدعفوني هواي سالن:‌
مقدار 5 ميلي ليتر از محلول را در يك ليتر آب حل نموده با روش اسپري ريز با استفاده از دستگاه رطوبت ساز يا‌sprayer كه جهت اسپري نمودن واكسن استفاده مي شود در مساحتي برابر با 10 متر مكعب اسپري گردد (براي كاهش آلودگي هاي متقاطع و در زماني كه خطر شيوع بيماري هاي تنفسي مانند آنفلوآنزا و… مي باشد).‌‌‌
حوضچه هاي ورودي مزرعه هاي پرورشي:‌
با توجه به تعويض روزانه يا هفتگي حوضچه ها مي توان به ترتيب از محلول 1 ليتر ضد عفوني كننده  در 200 ليتر آب (0.5 درصد) يا 1 ليتر ضد عفوني كننده در 50 ليتر آب (2 درصد) استفاده نمود.‌
روش مه پاشي گرم:‌
2.5 ليتر از محصول را با 2.5 ليتر آب مخلوط نموده و در 1000 مترمكعب فضا مه پاشي گرم انجام شده و بعد از 4 ساعت تهويه  سالن انجام شود.‌
شرايط نگهداري:
در جاي خشك و دور از تابش نور مستقيم نگهداري شود.‌
موارد احتياط:
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.‌
بسته بندي:
گالن هاي 1 ليتري و 5 ليتري‌