شکل دارویی : پودر محلول در آب
تركيب ‌: هر گرم‌ از پودر آمینوویت حاوی :

10,000 I.U.

Vitamin A

2,000 I.U.

Vitamin D3

2    mg

Vitamin E

0.4  mg

Vitamin K3

4   mg

Vitamin B1

0.6 mg

Vitamin B2 (80-SD)

0.6 mg

Vitamin B6

2  mg

Cal. Pantothenate

6  mg

Niacin (B3)

20 mg

Vitamin C

12 mg

Methionine

6   mg

L.Cysteine

موارد مصرف :‌ آمینوویت برای پیشگیری و درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامینها و اسیدهای آمینه کاربرد دارد.
مقدار و روش‌ مصرف :‌
طیور :
پيشگيري ‌: يك‌ گرم از پودر‌ در يك‌ ليتر آب آشاميدنی(محتويات‌ يك‌ ساشه در450 ليتر آب‌ آشاميدني)‌.
درمان ‌:5 گرم از پودر‌ در يك‌ ليتر آب آشاميدني (محتويات‌ يك‌ ساشه‌ در90 ليتر آب‌ آشاميدني)‌.
ماهيان‌ پرورشي‌ :
بهتر است‌ محتويات‌ يك‌ ساشه‌ را بايك‌ تن‌ غذاي‌ ماهي‌ مخلوط‌ كرد.
نكات‌ قابل‌ توجه ‌:
 باوجودی‌كه‌ ويتامين‌ها و اسيدهاي‌آمينه‌ به‌ ميزان‌ معين و بطور‌ پيوسته‌ مورد نياز طيور مي‌باشند، اضافه‌ كردن‌ بي‌رويه‌ آن‌ها به‌ جيره‌روزانه‌ طيور، ‌به‌جز مواردي‌ كه‌ براساس‌ تشخيص‌ دامپزشك‌ كمبود اين‌مواد در گله‌ وجود دارد، توصيه‌ نمي گردد.
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور ،در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: ساشه های‌ يك‌ پوندي  ‌(454 گرم)