ضدعفوني‌كردن صحيح در تمام مراحل پرورش دام و طيور، نقش حياتي را در محافظت گله در برابر عوامل بيماري‌زا ايفا مي‌كند. جهت اجراي بيوسكيوريتي ايده‌آل، مواد شوينده و ضدعفوني كننده‌اي مورد نيازند كه در‌هر‌شرايطي فعال بوده و فرمولاسيون آنها شامل چندين ماده فعال گوناگون باشد و در عين حال اين تركيبات با هم ناسازگاري نداشته باشند .شركت EWABO با توليد محصولات متنوع با فرمول‌هاي تركيبي جديد ، برنامه هاي بهداشتي گوناگوني را براي استفاده در شرايط مختلف و رفع نقايص ضدعفوني كننده‌هاي تك فرمولي ارائه نموده است. آلدكول FF تركيبي پيشرفته از نسل اول و چهارم تركيبات چهارتايي آمونيوم و گلوتارآلدئيد مي‌باشد.

 
– آلدكول FF براي ضدعفوني انواع مراكز پرورش دام و طيور مناسب مي‌باشد. آلدكول FF تركيبي پيشرفته فاقد فرمالين بوده و براي حذف عوامل بيماري‌زا و اطمينان از بيوسكيوريتي ايده آل كاملاً مناسب است. آلدكول FF همزمان بر روي باكتري‌ها ، قارچها و ويروسها موثر است و براي انواع سطوح بي‌خطر مي‌باشد. اين ضدعفوني‌كننده در حضور موجودات زنده نيز قابل استفاده است و به عنوان پيشگيري و همچنين در مواقع بروز بيماري براي كاهش شدت بيماري و جلوگيري از بروز عفونت هاي ثانويه قابل استفاده مي‌باشد. از آنجاييكه باقيمانده فضولات و مواد پروتئيني مي‌توانند باعث غير فعال شدن و كاهش عملكرد ضدعفوني كننده‌ها شوند ، توصيه مي‌گردد قبل از هر برنامه ضدعفوني، شستشوي كامل با استفاده از يك شوينده مناسب انجام شود تا باقيمانده‌هاي مواد‌آلي به حداقل برسد.
– آلدكول FF بعد از تميز‌كردن هچري ، بصورت اسپري يا فوم و يا از طريق تجهيزات آئروسل به منظور ضدعفوني وسيع الطيف به كار مي‌رود. آلدكول FF در رقت مورد مصرف خورنده نمي‌باشد و با عملكرد وسيع الطيف خود باعث بهبود وضعيت جنين و جوجه هاي تازه از تخم در‌آمده مي‌شود. آلدكول FF به آبهاي سخت حاوي املاح معدني مقاوم بوده و اثر خود را حفظ مي‌نمايد. قابليت تجزيه زيستي آن بالا و براي همه سطوح بي‌خطر است.
– خطر گسترش بيماريها از طريق وسايل نقليه از فارمي به فارم ديگر بسيار حائز اهميت است. شركت EWABO پس از تلاش و تحقيقات بسيار آلدكول FF را به عنوان يك ضدعفوني‌كننده چند منظوره براي ضدعفوني نمودن مناسب و كامل وسايل نقليه معرفي‌كرده است . عملكرد وسيع الطيف عليه همه انواع ميكروارگانيسم هاي بيماريزا و در عين‌حال بي‌خطر بودن براي كليه سطوح، آلدكول FF را به ‌يك ضدعفوني‌كننده كارآمد براي ضدعفوني وسايل نقليه و جلوگيري از‌گسترش بيماري‌ها تبديل نموده ‌است.
موارد مصرف: آلدكول FF كاملاً بي‌خطر بوده و به منظور ضدعفوني نهايي ، ضدعفوني پيشگيري و ضدعفوني محيط و هوا حتي در حضور گله با دستگاههاي اسپري فشار قوي ، فوم ويا مه‌پاشي قابل استفاده مي‌باشد. آلدكول FF تركيبي پيشرفته و وسيع الطيف بوده و جهت ضدعفوني نمودن مزارع پرورش دام و طيور ، هچري‌ها، كارخانه هاي بسته بندي فرآورده هاي دام و طيور، بيمارستان‌ها و تجهيزات مناسب مي باشد.

 
مزاياي استفاده از آلدكول FF :
– فعاليت قوي باكتري كشي ، قارچ كشي و ويروس كشي
– مقرون به صرفه با توجه به رقت مصرف
– عاري از فنل و فرمالدئيد
– غير خورنده
– فعال در حضور مواد آلي
– مصرف آسان و مطمئن
– آلدكول FF بوسيله آزمايشگاهها و مراكز تخصصي مستقل آزمايش شده و مورد تاييد قرار‌گرفته است .

 

 

مورد مصرف

رقت مصرف

ميزان مصرف

ضد عفوني در شرايط بحراني

1.200 (0.5 درصد)

300ml/m2

مه پاشي: 1 – در شرايط پيشگيري

2 – شرايط بحراني

0.75lit/1000m3

1.50Lit/1000m3

مخلوط با آب و

FOG. ADD

ضدعفوني در حضور موجود زنده

1.400 (0.25 درصد)

300ml/m2